Centar za socijalnu skrb Benkovac je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Centar za socijalnu skrb Benkovac je mjesno nadležan za područja grada Benkovca, općine Polača, općine Stankovci, općine Lišane Ostrovičke s pripadajućim naseljima.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Benkovac je u Benkovcu, Ivana Meštrovića 8.

Ustrojstvo centra