Centrom upravlja upravno vijeće, kojeg čini 5 članova a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača, koje bira ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, predstavnik radnika zaposlen u Centru, izabran na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru, sukladno odredbama Zakona o radu i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave, kojeg predlaže predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Predstavnici osnivača u upravnom vijeću moraju biti osobe visoke stručne spreme društvenog usmjerenja iz organizacije, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja se bavi humanitarnom, socijalnom ili drugom djelatnošću, kao i osoba koja svojim znanjem i iskustvom stečenim u navedenim djelatnostima može doprinijeti radu upravnog vijeća.

Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine.

Član upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta uzastopno.

Upravno vijeće na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.

Upravno vijeće obavlja poslove upravljanja Centrom:

 • donosi program rada i razvoja Centra na prijedlog ravnatelja te nadzire njihovo izvršavanje,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i godišnjeg obračuna na prijedlog ravnatelja,
 • donosi Statut Centra uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi,
 • imenuje ravnatelja na temelju javnog natječaja,
 • razrješava ravnatelja pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi ,
 • donosi odluku o promjeni i proširenju djelatnosti uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi,
 • donosi odluke o potrebi ulaganja i nabavci opreme Centra na prijedlog ravnatelja,
 • osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela Centra,
 • predlaže ministarstvu statusne promjene, spajanje i podjelu Centra i donosi odluku o udruživanju u zajednicu ustanova socijalne skrbi uz prethodnu suglasnost ministarstva,
 • rješava u II stupnju predmete u svezi ostvarivanja prava radnika iz ugovora o radu,
 • podnosi ministarstvu izvješća o radu i poslovanju  Centra sukladno zakonu i naredbama ministarstva,
 • obavlja i druge poslove propisane zakonom ili drugim propisom i ovim Statutom.

 

 

Ravnatelj

Ravnatelj ima ovlasti određene zakonom, rješenjem o osnivanju, odnosno statutom centra. Ravnatelja Centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja.
Za ravnatelja Centra za socijalnu skrb može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit, ili je oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Zakona i provedbenog propisa.

Mandat ravnatelja Centra za socijalnu skrb traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Ravnatelj:

 • organizira i vodi poslove Centra,
 • predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima,
 • daje pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom predmetu u okviru nadležnosti utvrđene statutom Centra,
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
 • podnosi prijedloge općih akata Upravnom vijeću Centra na donošenje,
 • vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje,
 • poduzima potrebne radnje u ime i za račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću ulaganja i nabavku opreme, sukladno potrebama Centra,
 • odgovara za zakonitost rada Centra,
 • sklapa i otkazuje ugovore o radu,
 • donosi odluke u prvom stupnju o pojedinim pravima radnika u svezi s radnim odnosom,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Centra.